Dnia 02 sierpnia 2013 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zamawiającego z Wykonawcą, na którym omówiono proponowaną metodykę prac inwentaryzacyjnych. Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) materiały ze spotkania można znaleźć w poniższym linku:

Postęp prac nad sporządzeniem dokumentacji do rezerwatów przyrody „ Cisy w Mogilnie” i „Dolina potoku Rudno” - METODYKA I BIBLIOGRAFIA.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie zaprasza do udziału w opracowywaniu przedmiotowych dokumentów. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia, wnioski i informacje prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@krameko.com.pl lub pisemnie na adres Krameko Sp z o.o., ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków.