1. W dniu 3 kwietnia 2014 r. nakładem dziennika Nowiny 24 i Super Nowości ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące rozpoczęcie opracowywania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001. Treść obwieszczenia. Obwieszczenie o podobnej treści zostało przekazane do Urządów Gmin w Lesku, Sanoku, Komańczy, Czarnej, Solinie, Lutowiskach, Cisnej celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

2. W dniu 7 maja 2014 r. został odebrany jeden z pierwszych etapów prac nad projektem planu ochrony zawierający m.in. metodyki prowadzenia prac inwentaryzacyjnych, ustalony teren objęty projektem planu, opracowane założenia, organizację procesu komunikacji z różnymi grupami interesu, listę interesariuszy. Informacje na ten temat można znaleźć tutaj RAPORT_nr_1.

3. W dniu 12 maja 2014 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Wołosań" przy siedzibie Nadleśnictwa Cisna odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli właściwych Nadleśnictw, RDLP w Krośnie oraz KRAMEKO sp. z o.o. Wykonawcy projektu planu ochrony. Spotkanie poświęcone było omówieniu zasad współpracy przy wykonywaniu projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w szczególności informowania Nadleśniczych o prowadzonych pracach w terenie, zasad wystawienia przez Nadleśniczych odpowiedniego upoważnienia do poruszania się samochodami po drogach leśnych, zasad uczestniczenia pracowników Nadleśnictw w pracach terenowych. Na spotkaniu omówiono również zakres prac bieżących, obejmujący inwentaryzację martwego drewna na terenie zarządzanym przez LP w ramach projektu oraz inwentaryzację ptaków.

4. W terenie trwają prace inwentaryzacyjne w szczególności inwentaryzacja drewna martwego na obszarze siedlisk przyrodniczych, w którą zaangażowanych jest 15 pracowników firmy KRAMEKO sp. z o.o. Prowadzona jest również inwentaryzacja ptaków drapieżnych przez eksperta dr Mariana Stója oraz zimorodka, muchówki białoszyjej i małej przez Grzegorza Szewczyka.

5. Proszę o zapoznanie się z publikacjami na temat realizowanego projektu, które znajdziemy klikając w zamieszczone poniżej adresy.

http://www.gdos.gov.pl/News/view/8261/Plan_ochrony_dla_Bieszczad

http://rzeszow.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1726:ruszyy-prace-nad-planem-ochrony-dla-obszaru-natura-2000-bieszczady&catid=80:kontakty&Itemid=163

http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140509/BIESZCZADY/140509655

6. W dniach 29 i 30 września 2014 r. odbyły się spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy
W dniu 29 września 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutowiskach oraz dniu 30 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza odbyła się pierwsza tura spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW). Spotkania o charakterze informacyjnym, wprowadziły uczestników w zagadnienia związane ze sporządzaniem projektu Planu Ochrony.
Poniżej zamieszczono materiały powiązane ze spotkaniami.
1. prezentacja 1
2. prezentacja 2
3. protokół z dnia 29.09.2014 r.
4. protokół z dnia 30.09.2014 r.
5. metodyki inwentaryzacji i oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony

7. W dniu 27 sierpnia 2014 r. w Cisnej odbyło się spotkanie robocze z udziałem osób reprezentujących RDOŚ w Rzeszowie, RDLP w Krośnie, właściwe Nadleśnictwa oraz KRAMEKO sp. z o.o. Celem spotkania było wprowadzenie uczestników, w zagadnienia związane z pracami fitosocjologicznymi, ich zakresem, obszarem i metodyką a także zasadami kontaktowania się z wykonawcy z gospodarzami terenu. W ślad za spotkaniem rozpoczęto prace inwentaryzacyjne w terenie.
Poniżej zamieszczono materiały związane ze spotkaniem i inwentaryzacją:
1. Prezentacja_27_08_2014.pdf
2. Mapka_pogladowa_rozmieszczenia_arkuszy.jpg
3. Arkusz_22_do prac terenowych.tiff
4. Raport_27_08_2014.odt

8. W dniach 27-31 października 2014 r. przeprowadzono inwentaryzację ryb i minoga będących przedmiotami ochrony obszaru.
Poniżej zamieszczono materiały związane z inwentaryzacją i jej wynikami:
1. wybrane fotografie,
- fot. 1
- fot. 2
- fot. 3
- fot. 4
- fot. 5
- fot. 6
- fot. 7
2. MAPA_MONITORINGU_RYB.jpg
3. MAPA_STWIERDZEN_GATUNKU_BRZANKA.jpg
4. MAPA_STWIERDZEN_GATUNKU_GLOWACZ_BIALOPLETWY.jpg
5. MAPA_STWIERDZEN_GATUNKU_MINOG_STRUMIENIOWY.jpg

9. W dniu 20 listopada 2014 r. zorganizowano spotkanie w siedzibie RDLP w Krośnie, gdzie wraz z przedstawicielami RDOŚ w Rzeszowie, RDLP Krosno oraz Nadleśnictwami omawiano przebieg tras tropień zimowych oraz zasady i wstępne terminy prowadzenia tych prac.

10. W dniu 29 grudnia 2014 r. przekazano Zamawiającemu wstępne operaty tematyczne wraz z załącznikami zawierające część wyników przeprowadzonych prac terenowych:
Poniżej zamieszczono sporządzone operaty tematyczne:
1. OPERAT_SIEDLISKA_PRZYRODNICZE.pdf
2. OPERAT_RYBY.pdf
3. OPERAT_ROSLINY.pdf
4. OPERAT_PLAZY.pdf
5. OPERAT_OGOLNY.pdf

11. W dniach 6 i 7 marca 2015 r. przeprowadzono inwentaryzację drapieżników i kopytnych w obszarze.
Poniżej zamieszczono wybrane fotografie związane z inwentaryzacją.
1. fot. 1
2. fot. 2
3. fot. 3
4. fot. 4
5. fot. 5
6. fot. 6

12. W dniu 29 stycznia 2015 r. nakładem dziennika Nowiny 24 i Super Nowości ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące o kontynuowaniu prac nad projektem planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001.
Treść obwieszczenia.

13. W dniach 28 i 29 września 2015 r. odbędą się spotkania II tury spotkan Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW), proszę o zapoznanie się ze szczegółami.
- Prezentacja
- Zaproszenie
- Program spotkania
- Protokol_ZLW_Komancza_28_09_2015.pdf
- Protokol_ZLW_Lutowiska_29_09_2015.pdf

14. Lista członków ZLW, którzy wyrazili zgodę na pubikację swojego imienia i nazwiska.
- Lista ZLW

15. W dniu 17 listopada 2015 r. odbyły się spotkania II tury spotkan Zespołu Lokalnej Współpracy (z Lasami Państwowymi), proszę o zapoznanie się ze szczegółami:
- II_ZLW_LP.pdf
- Program_spotkan.pdf
- Protokol_Komancza_17_11_2015.pdf

16. Proszę o zapoznanie się z mapami prezentowanymi na spotkaniach roboczych w poszczególnych gminach, w dniach od 22.02 do 01.03.2016 r.

A.Gmina Baligrod
- BALIGROD.jpg
- BYSTRE.jpg
- HUCZWICE.jpg
- JABLONKI.jpg
- KIELCZAWA.jpg
- KOLONICE.jpg
- LUBNE.jpg
- MCHAWA.jpg
- RABE.jpg
- ROZTOKI_DOLNE.jpg
- STEZNICA.jpg

B.Gmina Cisna
- BUK.jpg
- CISNA.jpg
- DOLZYCA.jpg
- HABKOWCE.jpg
- JAWORZEC.jpg
- KALNICA.jpg
- KRZYWE.jpg
- LISZNA.jpg
- LOPIENKA.jpg
- LUG.jpg
- PRZYSLUP.jpg
- SMEREK.jpg
- SOLINKA.jpg
- STRZEBOWISKA.jpg
- WETLINA.jpg
- ZAWOJ.jpg
- ZUBRACZE.jpg

C.Gmina Czarna
- Chrewt.jpg
- Olchowiec.jpg
- Polana.jpg
- Rosochate.jpg
- Serednie_Male.jpg
- Tworylne.jpg
- Wydrne.jpg

D.Gmina Komancza
- Balnica.jpg
- Duszatyn.jpg
- Maniow.jpg
- Mikow.jpg
- Nowy_Lupkow.jpg
- Preluki.jpg
- Smolnik.jpg
- Szczerbanowka.jpg
- Turzansk.jpg
- Wola_Michowa.jpg
- Zubensko.jpg

E.Gmina Lutowiska
- Berezki.jpg
- Bukowiec.jpg
- Chmiel.jpg
- Dwerniczek.jpg
- Dwernik.jpg
- Dydiowa.jpg
- Dzwiniacz_Gorny.jpg
- Hulskie.jpg
- Krzywe.jpg
- Lokiec.jpg
- Lutowiska.jpg
- Muczne.jpg
- Nasiczne.jpg
- Procisne.jpg
- Pszczeliny.jpg
- Skorodne.jpg
- Smolnik.jpg
- Sokoliki.jpg
- Stuposiany.jpg
- Tarnawa_Nizna.jpg
- Tarnawa_Wyzna.jpg
- Zatwarnica.jpg
- Zurawin.jpg

F.Gmina Solina
- BUKOWIEC.jpg
- GORZANKA.jpg
- POLANKI.jpg
- RADZIEJOWA.jpg
- RAJSKIE.jpg
- SAKOWCZYK.jpg
- STUDENNE.jpg
- TERKA.jpg
- TYSKOWA.jpg
- WOLA_GORZANSKA.jpg
- WOLKOWYJA.jpg

G.Gmina Zagorz
- Kalnica.jpg
- Kamionki.jpg
- Sukowate.jpg

17. Opracowano zaakceptowany przez RDOŚ w Rzeszowie projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady, który będzie omawiany na III turze spotkań ZLW (28-Komażcza, 29-Cisna, 30-Lutowiska listopada 2017 roku).
Plik do pobrania: III_ZLW_BIESZCZADY.zip

18. W dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 roku odbędą się spotkania dyskusyjne IV tury ZLW dotyczące opracowania projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady:

na których będzie prezentowany i omawiany projekt planu ochrony.

19. Dnia 9 sierpnia 2018 roku ukazalo się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie następującej treści:

O B W I E S Z C Z E N I E
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 09 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o sporządzeniu projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Jednocześnie informuje o:

1) możliwości zapoznania się z projektem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001
z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów w godzinach 8.00 14.00, a także na stronie internetowej pod adresem http://rzeszow.rdos.gov.pl/plan-ochrony-bieszczady-plc180001

2) możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w formie ustnej do protokołu w siedzibie RDOŚ lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.