Informujemy, że w dniu 6 lipca 2012 roku firma "KRAMEKO" Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji umowy zawartej z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Vetulaniego 1a, na świadczenie usług w zakresie przygotowania trzech projektów planów ochrony oddzielnie dla trzech parków krajobrazowych: Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego.

Dnia 30 lipca 2012 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zamawiającego z Wykonawcą, na którym omówiono proponowaną metodykę prac inwentaryzacyjnych. Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) materiały ze spotkania można znaleźć w poniższym linku: "Metodyka prac inwentaryzacyjnych dla trzech projektów planów ochrony parków krajobrazowych: Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego". Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w opracowywaniu przedmiotowych planów. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia, wnioski i informacje prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej tarnow@zpkwm.pl lub pisemnie na dres Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Oddział w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33 - 100 Tarnów.

Dnia 30 sierpnia 2013 roku odbyło się Spotkanie konsultacyjno - informacyjne w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLH240023 "Beskid Mały" we fragmencie należącym do województwa małopolskiego. Na spotkaniu zapoznano uczestników z pojęciem planu ochrony, uwarunkowaniami prawnymi, zasadami udziału społeczeństwa w jego realizacji oraz wynikami inwentaryzacji prowadzonej na potrzeby projektu planu w sezonach 2012-2013. Więcej informacji.

W dniu 8 listopada 2013 r. w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu odbyło spotkanie władz Zespołu Parków Krajobrazowych woj. małopolskiego i przedstawicieli KRAMEKO sp. z o.o. z mieszkańcami, przedstawicielami władz samorządowych i instytucji państwowych. Spotkanie miało na celu zapoznanie zainteresowanych z złożeniami i propozycjami planistycznymi dot. Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. Więcej informacji.

W dniu 19 listopada 2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbyło spotkanie konsultacyjno-informacyjne w sprawie postępu prac nad projektem planu ochrony obszaru Natura 2000 PLH240023 "Beskid Mały". Więcej informacji.