Informujemy, że w dniu 24 lipca 2013 roku firma "KRAMEKO" Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji umowy zawartej z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Vetulaniego 1a, na świadczenie usług w zakresie przygotowania dwóch projektów planów ochrony oddzielnie dla dwóch parków krajobrazowych: Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego Parku Krajobrazowego.

Dnia 18 września 2013 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zamawiającego z Wykonawcą, na którym omówiono proponowaną metodykę prac inwentaryzacyjnych. Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w opracowywaniu przedmiotowych planów. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia, wnioski i informacje prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej krakow@zpkwm.pl lub pisemnie na dres Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Oddział w Krakowie, ul. ul. Vetulaniego 1a, 31 - 227 Kraków.
Materiały do pobrania:
Program_spotkania.pdf
ZPKWM_18_09_2013.odp
Dnia 29 listopada 2013 roku odbyło się drugie spotkanie Zamawiającego z Wykonawcą, na którym Wykonawca zaprezentował pierwsze wyniki z prowadzonych prac inwentaryzacyjnych w zakresie: elementów środowiska abiotycznego, flory, fitosocjologii zbiorowisk roślinnych, fauny oraz kultury.
Materiały do pobrania:
2_ZPKWM_29_11_2013.odp
3_ZPKWM_29_11_2013.pptx
ZPKWM_29_11_2013.odp
Dnia 12 czerwca 2014 r. w siedzibie firmy KRAMEKO sp. z o.o. odbyło się trzecie spotkanie w sprawie prac nad sporządzeniem projektów planów ochrony dla Dłubniańskiego i Rudniańskiego PK wraz z zakresem PZO dla obszaru Natura 2000 Rudno i Rudniańskie Modraszki-Kajasówka. W konferencji uczestniczyło 17 osób reprezentujących: ZPKWM, RDOŚ Kraków oraz firmę KRAMEKO sp. z o.o. Na spotkaniu zaprezentowano końcowe wyniki prac inwentaryzacyjnych oraz podano wstępne zagrożenia dla flory i fauny.
Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej.

Prezentowane materiały:
Harmonogram spotkania,

Inwentaryzacja i waloryzacja elementów kulturowych,
Inwentaryzacja i waloryzacja elementów krajobrazowych,
Inwentaryzacja i waloryzacja szaty roślinnej DPK,
Inwentaryzacja i waloryzacja szaty roślinnej RPK,
Inwentaryzacja i waloryzacja fauny DPK,
Inwentaryzacja i waloryzacja fauny RPK.
Dnia 4 lipca 2014 r. w w siedzibie firmy KRAMEKO sp. z o.o. odbyło się czwarte spotkanie w sprawie prac nad sporządzeniem projektów planów ochrony dla Dłubniańskiego i Rudniańskiego PK wraz z zakresem PZO dla obszaru Natura 2000 Rudno i Rudniańskie Modraszki-Kajasówka. W konferencji uczestniczyło 24 osoby reprezentujące: ZPKWM, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zainteresowane gminy oraz firmę KRAMEKO sp. z o.o. Na spotkaniu przedstawiono analizę wszystkich dokumentów planistycznych gmin pod kątem występowania konfliktów jakie istnieją pomiędzy ich zapisami a zinwentaryzowanymi walorami przyrodniczymi, kulturowymi i krajobrazowymi Parków.
Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej.

Prezentowane materiały:
Harmonogram spotkania,

Granice Parków,
Zagospodarowanie przestrzenne DPK,
Zagospodarowanie przestrzenne RPK,
Ochrona fauny,
Ochrona szaty roślinnej,
Ochrona krajobrazu,
Ochrona wartości kulturowych.


Protokoły:
Protokół ze spotkania.
Dnia 23 września 2014 r. w siedzibie firmy KRAMEKO sp. z o.o. odbyło się piąte spotkanie w sprawie prac nad sporządzeniem projektów planów ochrony dla Dłubniańskiego i Rudniańskiego PK wraz z zakresem PZO dla obszaru Natura 2000 Rudno i Rudniańskie Modraszki-Kajasówka. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób reprezentujących: ZPKWM, RDOŚ Kraków, zainteresowane gminy, zainteresowane nadleśnictwa oraz firmę KRAMEKO sp. z o.o. Spotkanie było poświęcone głównie ochronie obszarów Natura 2000.
Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej.

Prezentowane materiały:
Prezentacja 1.

Protokoły:
Protokół ze spotkania.
PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROJEKTAMI PLANÓW OCHRONY DŁUBNIAŃSKIEGO I RUDNIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego ma przyjemność zaprosić Państwa na spotkania konsultacyjno-informacyjne w sprawie przygotowywanych projektów planów ochrony dla: Rudniańskiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Mirowie ul. Karola Wojtyły 12, Gmina Alwernia w dniu 24 października 2014 roku o godz. 10:00, Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, które odbędzie się w Centrum Integracji Społecznej w Tarnawie Gmina Trzyciąż w dniu 27 października 2014 roku o godz. 10:00.

Projekt planu ochrony Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego

1. ZAWIADOMIENIE DYREKRORA ZPKWM_DPK.
2. Projekt planu ochrony DPK.
3. Załączniki mapowe do Projektu planu ochrony:
-Z2_Mapa_zagrozen,
-Z3_Mapa_obszarow_udostepnianych,
-Z4_Mapa_obszarow_wolnych_od_zabudowy_zalesien,
-Z5_Mapa_projektowanych_dzialan_ochronnych_SP,
-Z6_Mapa_projektowanych_dzialan_ochronnych,
-Z7_Mapa_korytarzy_ekologicznych,
-Z8_Mapa_obszary_realizacji_dzialan_ochronnych,

Projekt planu ochrony Rudniańskiego Parku Krajobrazowego

1. ZAWIADOMIENIE DYREKTORA ZPKWM_RPK.
2. Projekt planu ochrony RPK.
3. Załączniki mapowe do Projektu planu ochrony:
-Z2_Mapa_zagrozen,
-Z3_Mapa_obszarow_udostepnianych,
-Z4_Mapa_obszarow_wolnych_od_zabudowy_zalesien,
-Z5_Mapa_projektowanych_dzialan_ochronnych_SP,
-Z6_Mapa_projektowanych_dzialan_ochronnych,
-Z7_Mapa_korytarzy_ekologicznych,
-Z8_Rudno_PRZEDMIOT_OCHRONY,
-Z9_rudno_ZAGROZENIA,
-Z10_rudno_DZIALANIA,
-Z11_rudnianskie_modraszki_PRZEDMIOT_OCHRONY,
-Z12_rudnianskie_modraszki_ZAGROZENIA,
-Z13_rudnianskie_modraszki_DZIALANIA,
-Z14_Mapa_obszarów_realizacji_dzialan_ochronnych,

Materiały ze spotkania które odbyło się w dniu 24.10.2014 w Mirowie
Elementy_srodowiska_abiotycznego.pdf
Fauna.pdf
Fauna-przedmioty_ochrony.pdf
Krajobraz.pdf
Kultura_turystyka.pdf
Siedliska_przyrodnicze-przedmioty_ochrony.pdf
Szata_roslinna.pdf
Zagospodarowanie_przestrzenna.pdf

Materiały ze spotkania które odbyło się w dniu 27.10.2014 w Tarnawie
Elementy_srodowiska_abiotycznego.pdf
Fauna.pdf
Krajobraz.pdf
Kultura_turystyka.pdf
Szata_roslinna.pdf
Zagospodarowanie_rzestrzenne.pdf

Protokoły ze spotkań w Mirowie i Tarnawie
Protokol_Mirow_24_10_2014.pdf
Protokol_Tarnawa_27_10_2014.pdf